Bài Tập Câu Chẻ Có Đáp Án

*

Chủ đề 3.

Bạn đang xem: Bài tập câu chẻ có đáp án

Câu chẻ trong Tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI1. Nhấn bạo gan nhà từ (Subject focus)a. Với chủ ngữ chỉ ngườiIt + is/was + Noun/pronoun (danh từ/đại từ - chỉ người) + that/who + V + O …Ex: Câu gốc: My sister gave sầu me this gift. (Chị tôi vẫn khuyến mãi mang đến tôi món đá quý này. )Câu chẻ: It was my sister who/that gave sầu me this present. (Chính chị tôi là fan vẫn Tặng Kèm mang lại tôi món quà này. )→ Nhấn bạo dạn nhà ngữ chỉ người “my sister”. b. Với nhà ngữ chỉ vậtIt + is / was + Noun (danh từ - chỉ vật) + that + V + O …Ex: Câu gốc: His bad behavior made the teacher angry. (Cách đối xử tệ của anh ấy ta đang khiến cho gia sư khó tính. )Câu chẻ: It was his bad behavior that made the teacher angry. (Chính biện pháp cư xử tệ của anh ấy ta khiến giáo viên giận dữ. )→ Nhấn to gan lớn mật nhà ngữ chỉ đồ vật “His bad behavior”2. Nhấn bạo dạn tân ngữ (Object focus)a. Với tân ngữ chỉ ngườiIt + is/ was + Object (chỉ người) + that/ whom + S + V…Trong ngôi trường thích hợp danh tự chỉ fan là danh tự riêng rẽ (thương hiệu riêng) thì chỉ được sử dụng “THAT” vào cấu trúc bên trên. Ex: Câu gốc: I met Tuan by chance when I traveled in Hue. (Tôi vẫn vô tình chạm mặt Tuấn khi tôi đi dịch làm việc Huế)Câu chẻ: It was Tuan that I met by chance when I traveled in Hue. (Tuấn chính là tín đồ cơ mà tôi sẽ tình cờ chạm chán Lúc đi phượt sống Huế. )→ Nhấn bạo phổi tân ngữ chỉ bạn “Tuan”*Note: Vì “Tuan” là danh trường đoản cú riêng rẽ (tên người) cần ở chỗ này, ta chỉ được dùng “that” để nhấn mạnh vấn đề tân ngữ, không cần sử dụng “whom”. b. Với tân ngữ chỉ vậtIt + is/ was + Object (chỉ vật) + that + S + V…Ex: Câu gốc: I borrowed this motorbike from my best friend. (Tôi sẽ mượn cái xe trang bị này từ bỏ fan bạn bè. )Câu chẻ: It was this motorbike that I borrowed from my best frikết thúc. (Chiếc xe pháo thiết bị này đó là thứ nhưng tôi mượn tự tín đồ bạn thân. )→ Nhấn dạn dĩ tân ngữ chỉ trang bị “this motorbike”3. Nhấn mạnh khỏe trạng trường đoản cú (Adverbial focus): trạng trường đoản cú chỉ xứ sở (place), thời gian (time)It + is/ was + Adverbial phrase (trạng tự chỉ vị trí chốn/thời gian) + that + S + V…Ex: Câu gốc: I got married khổng lồ her on this day 2 years ago. (Tôi vẫn thành thân với cô ấy vào ngày này 2 năm kia. )Câu chẻ: It was on this day 2 years ago that I got married to her. (Ngày này 2 năm ngoái là thời điểm nhưng mà tôi thành hôn với cô ấy. )→ Nhấn dũng mạnh trạng ngữ chỉ thời gian: “on this day 2 years ago”4. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)a. Với danh từ/ đại trường đoản cú chỉ ngườiIt + is/ was + Noun/ pronoun (chỉ người) + that/ who + be + V3/-ed…Ex: Câu gốc: The director criticized hlặng in the meeting beacause his report had so many mistakes. (Giám đốc đã phê bình anh ta trong cuộc họp bởi vì report của anh ta tất cả rất nhiều lỗi không đúng. )Câu chẻ: It was he who was criticized by the director in the meeting because his report had so many mistakes. (Chính anh ta là fan bị giám đốc phê bình trong cuộc họp chính vì báo cáo của anh ấy ta có vô số lỗi không nên. )b. Với danh từ bỏ chỉ vậtIt + is/ was + Noun (chỉ vật) + that + be + V3/-ed…Ex: Câu gốc: My parents are talking about my sister’s wedding. Câu chẻ: It is my sister’s wedding that is being talked about (by my parents). (Lễ cưới của chị ấy gái tôi là cthị trấn mà vẫn được(bố mẹ tôi) nói về. )

Chủ đề 3. Câu chẻ vào Tiếng Anh

B. BÀI TẬPhường. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Rewrite these sentenses with the same meaning and using the cleft sentences with underlined word1. My father usually complains about my students whenever they go to my house. --------------------------------------------------------------------2. I used to lớn lượt thích climbing up tress và pichồng fruits. --------------------------------------------------------------------3. My neighbors always make noise at night. ---------------------------------------------------------------------4. We often complain about the noise at night. ---------------------------------------------------------------------5. You gave her a bunch of rose last week. ---------------------------------------------------------------------Hướng dẫn giải:1. It is my father that/who usually complains about my students whenever they go to lớn my house. 2. It was I that/who used to lượt thích climbing up tress & piông xã fruits. 3. It is my neighbors who/that always make noise at night. 4. It is we who/that often complain about the noise at night. 5. It was you/that who gave sầu her a bunch of rose last week. Task 2. Choose the correct answer for each following sentence. (Chọn câu trả lời đúng cho từng câu sau. )1. ______________ I bought the golden fish. A. It was from this shop that B. I was from this shop whereC. It was this siêu thị which D. It was this cửa hàng that2. It was Tom _______ lớn help us. A. comes B. that comes C. lớn come D. who came3. ____________ the police had rescued from the fire. A. The baby B. The baby thatC. It was the baby whom D. It is the baby whom4. _______________ my parents gave me the fish tank. A. It was on my birthday when B. It was my birthday on thatC. It was my birthday that D. It was on my birthday that5. __________ I first met my girlfriover. A. It was in London that B. It was in London whereC. It was London that D. It was London which6. ____________ on the phone. A. It is his mother whom is B. It was his mother whom isC. It was his mother who is D. It is his mother who is7. ____________ a high level of blood cholesterol. A. It is eggs that contain B. Those are eggs it containsC. It is eggs that contains D. It is eggs contain8. _______________ Engl& won the World Cup. A. It was in 1966 that B. It was on 1966 thatC. It was in 1966 when D.

Xem thêm: Xóa Hoặc Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Android Đơn Giản, Xóa Hoặc Khôi Phục Ảnh Và Video

It was 1966 in that9. __________________ we all look for. A. That happiness B. It is happiness that C. Happiness it is that D. Happiness it is10. ________________ me how khổng lồ play the drum. A. It was my uncle who taught B. My uncle who taughtC. It was my uncle taught D. It is my uncle teachingHướng dẫn giải:1. A2. D3. C4. D5. A6. C7. C8. A9. B10. ATask 3. Viết lại các câu sau bên dưới dạng câu chẻ bị động1. The pedestrian asked the policeman a lot of questions. -----------------------------------------------------------------------------2. The dog barked at the stranger. ------------------------------------------------------------------------------3. My mom is making some cakes for our dinner. ----------------------------------------------------------------------------4. We all saw her husb& outside the theater last night. -----------------------------------------------------------------------------5. Mr. Hao repaired the roof yesterday morning. ------------------------------------------------------------------------------Hướng dẫn giải:1. It was the policeman who were asked a lot of questions by the pedestrian. 2. It was the stranger who was barked at by the dog. 3. It was some cakes that were made for dinner by my mom. 4. It was her husb& who was seen outside the theater (by us) last night. 5. It was the roof that was repaired by Mr. Hao yesterday morning. Task 4. Viết lại câu có ý nhấn mạnh bên dưới1. I was most unhappy with the service. ⇒ What. . . . . . . . (khổng lồ be unhappy with)2. I can’t st& the noise. ⇒ It’s . . . . . . . . (the noise)3. David didn’t pay for the wedding ring, Anna did. ⇒ It . . . . . . . . (David)⇒ It . . . . . . . . (Anna)4. He’s always late. It really annoys me. ⇒ What. . . . . . . . (khổng lồ annoy)5. Did you choose the furniture?⇒ Was. . . . . . . . (you)Hướng dẫn giải:1. What I was most unhappy with was the service. 2. It’s the noise that I can’t stand. 3. It was David who didn’t pay for the wedding ring. It was Sara who did pay for te wedding ring. 4. What really annoys me is that he’salways late. 5. Was it you who chose the furniture. Chuyên ổn mục: Đề Thi
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>