CÀI SONG SONG UBUNTU VÀ WIN 7

Với những phiên phiên bản Ubuntu bây giờ Lúc thiết đặt rất dễ dàng có lỗi và mất hết tài liệu máy tính xách tay nếu mua không đúng cách, tôi cũng đã từng có lần bị 1 lần cần gồm kinh nghiệm tay nghề

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>