Đôrêmon Tập Cuối Cùng Cũng Xuất Hiện, Truyện Tranh Doraemon Tập Cuối

*

Chỉ tra cứu vào tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn cách tên bằng dấu phẩy.

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this diễn đàn only Hiển thị kết quả dạng Chủ đề
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>