HÔM NAY KHÓ KHĂN NGÀY MAI CÒN KHÓ KHĂN HƠN NHƯNG NGÀY KIA SẼ LÀ NGÀY TUYỆT VỜI

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":520000,"display_regular_price":520000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y kia mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jack Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫5trăng tròn.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20499,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":""},"attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"45x60","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":320000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y kia mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jack Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫3trăng tròn.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20500,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"30x40","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":220000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y cơ mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jack Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫2đôi mươi.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20501,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"co-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"30x30","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y kia mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jaông chồng Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫200.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20502,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"tran-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"60x90","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":420000,"display_regular_price":420000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y cơ mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jachồng Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫420.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20503,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"tran-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"45x60","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m ni khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y tê mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jaông chồng Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫230.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20504,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"tran-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"30x40","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y cơ mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jaông chồng Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫150.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20505,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"","attributes":"attribute_pa_hinh-thuc":"tran-vien","attribute_pa_kich-thuoc":"30x30","availability_html":"cu00f2n 5 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"TRANH KHu1ea8U HIu1ec6Uu00a0 u00a0''Hu00f4m nay khu00f3 khu0103n, ngu00e0y mai cu00f2n tu1ed3i tu1ec7, nhu01b0ng ngu00e0y tê mu1ecdi thu1ee9 su1ebd tuyu1ec7t vu1eddi''- Jaông xã Ma","caption":"","url":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","alt":"","src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","srcset":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg 600w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg 300w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-150x150.jpg 150w, https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":20372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":5,"min_qty":1,"price_html":"₫1đôi mươi.000","sku":"TKH592","variation_description":"","variation_id":20506,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woosq_image_id":20372,"woosq_image_src":"https://maxgate.vn/wp-content/uploads/2021/03/TKH592.jpg","woosq_image":"">">
Hình thứcChọn một tùy chọntràn viềntất cả viền
Kích thướcChọn một tùy chọn30x3030x4045x6060x90Clear

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>